Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Bu uygulamayı ve/veya uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu uygulama ve/veya uygulamada yer alan bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan CANTO UYGULAMASI sorumlu değildir. CANTO UYGULAMASI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

CANTO UYGULAMASI işbu uygulama ve uygulama uzantısında mevcut her tür hizmet, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada  sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. Uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

CANTO UYGULAMASI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu uygulama, CANTO UYGULAMASI'ı kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. CANTO UYGULAMASI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

CANTO UYGULAMASI bu uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile uygulamadaki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan sistem, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. CANTO UYGULAMASI’ı burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

CANTO UYGULAMASI, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), CANTO Uygulaması (“ŞIRKET”) ile CANTO uygulamasına kullanıcı (“HAK SAHIBI”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı HAK SAHIBI tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

HAK SAHİBİ tarafından yaratılmış ESER ve/veya ESERLER’in üzerinde HAK SAHİBİ’nin bu ESER ve/veya ESERLER sebebi ile MEVZUAT gereğince sahibi olduğu veya olacağı MALİ HAKLAR’ının ve sözleşmenin aşağıdaki diğer maddelerinde belirtilen diğer tüm haklarının ve bu haklara ilişkin telif ücretlerinin/mali hak bedelleri konusunda iş bu sözleşmede verilen haklarının, münhasıran ŞİRKET’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olup tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi işbu sözleşmenin konusunu içerir.

MADDE 3– HAK SAHİBİNİN DEVRETTİĞİ HAKLAR

a. HAK SAHİBİ, ESERLER’le ilgili olarak MALİ HAKLAR dahil olmak üzere aşağıda yer alan tüm haklarını işbu sözleşme ile münhasıran ŞİRKET’e devretmiştir. ŞİRKET’in devraldığı MALİ HAKLAR veya aşağıda yer alan tüm haklarla ilgili sınırsız bir şekilde münferiden ve münhasıran yetkili olduğunu HAK SAHİBİ gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

b. HAK SAHİBİ’nin MALİ HAKLAR dışında ayrıca ŞİRKET’e devrettiği haklar şunlardır;

ESERLER’in;

aa. Girişi ücretli olsun yada olmasın bar, pavyon, disko, klüp, otel, pansiyon ve bunlar gibi Mahaller dahil her türlü umumi mahalde, özel klüplerde, gösterilerde, kapalı veya açık hava mahallerinde, konser salonlarında, her hangi bir biçim veya şekilde canlı veya herhangi bir mekanik format veya yayım veya iletişim aracılığı ile icra, yorum, temsil ve umuma arz etme ve/veya yayma hakları,

bb. Audio kaset, kompakt disk, prodüksiyon, video kaset, video disk, DVD, CD-ROM, VCD,

herhangi bir sinema filmi, TV filmi, reklam, her hangi bir formattaki elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamında ve de her türlü telli telsiz ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses ve görüntü taşıyıcıları vasıtası ile, her türlü kullanımda, işlemeli veya işlemesiz, senkronize ederek veya etmeyerek çoğaltma ve/veya yayma ve/veya umuma arz ve iletme hakları,

cc. İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı ile Radyo, Televizyon, Cep telefonu veya diğer iletişim araçları, internet veya diğer sanal ortamlar, asansör, telefon, dahili ve harici yayınlar dahil görüntülü veya görüntüsüz yayınlamak hakkı ve bu hakların ve/veya Radyo ve T.V. Kuruluşları ile diğer yöntemleri kullanacak kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına ve yayınlanmasına izin verme ve/veya yayma hakları,

dd. Mekanik, çoğaltım audio kaset, kompakt disk, plak, video kaset, video disk, CD ROM, VCD, DVD, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamında ve de her türlü telli telsiz ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen bilinen veya ilerde icat edilecek her türlü ses ve/veya görüntülü taşıyıcıları ile çoğaltmak ve ticaretini yapma hakları,


ee. İşbu sözleşmede yer alan devredilen haklarla ilgili ve sınırlı olarak ve bu hakların kullanımı amacı ile sınırlı şekilde, HAK SAHİBİ’nin ve ESERLER’in tanıtımı için isim ve soyadı varsa artistik ismi, fotoğrafları, resimleri, portreleri, görüntüleri, imza kopyaları ve biyografik materyallerini ve onu tanıtan tüm diğer ibare ve unsurları kullanma hakları,ff. Notaları ve tüm unsurları dahil her hangi bir format da basma ve yayma hakları,

gg. Yayınlanacağı veya kullanacağı her türlü ortamlarda edisyon hak sahibi olarak ŞİRKET’in dilediği şekilde yer alma hakkı,

hh. ESERLER’DEN faydalanarak bir başka işleme eser meydana getirme ve ESERLER’i aranje etmek, adaptasyonu gerçekleştirmek, sözü dahil başka dillere tercüme etmek, yeniden değerlendirmek (remake, remix, cover version dahil) hakları,

ii. Yurt içinde ve yurt dışında eserler ile ilgili meslek kuruluşlarına veya edisyon şirketlerine

üye olmak ve müracaat etmek, ESERLER’le ilgili telif ücretlerinin takip ve tahsil yetkisini bu kuruluşlara devretmek ve bu kuruluşları değiştirmek hakkı,

jj. Sözleşmede devralınan haklara ilişkin telif ücretlerinin dolaylı olarak yerli ve yabancı meslek birlikleri kuruluşları ve şirketleri ile veya direk doğrudan tahakkuku ve tahsili hakları,

kk. Sözleşmede devralınan hakların bir kısmının veya tamamının 3. kişilere ve şirketlere devir hakları,

ll. Sözleşmede devralınan hakların belli sürelerle veya süresiz, tam veya basit ruhsat şeklinde

3. kişilere veya şirketlere devri veya kiralanması suretiyle 3. kişilerin her türlü biçimde ve ortamda kullanımına olanak tanıyacak her türlü lisans, kiralama, kullanma, kullandırtma, pazarlama ve pazarlatma hakları,

c. HAK SAHİBİ, SÖZLEŞME’de bulunan ve/veya SÖZLEŞME yapılacak olması sebebi ile bulunacak olan ESERLER’i; her hangi bir sebep veya gerekçe ile noter marifeti ile dahi olsa sözleşme dışına çıkarmayacağını veya iş bu sözleşmede verdiği hakları kısıtlamayacağını veya geri almayacağını garanti, kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 4- HAK SAHİBİ’NE ÖDENECEK LİSANS BEDELLERİ

HAK SAHİBİN’nin ESERLER’i ile ilgili olarak HAK SAHİBİ’nin üyesi olduğu meslek birliği dahil her nerden olursa olsun tahakkuk olacak veya doğacak telif gelirlerinin/mali hak gelirlerinin tamamı, münhasıran ve münferiden ŞİRKET tarafından tahsil edilecektir. HAK SAHİBİ bu hükmün bir edisyon sözleşmesinin gereği olduğunu anlamış ve bu hükme aykırı olarak ESERLER’le ilgili olarak üyesi olduğu meslek birliği dahil her nereden olursa olsun ŞİRKET’in yazılı onayı olmaksızın ESERLER’den doğan telif hakkı veya bir mali hakkı tahsil etmeyeceğini aksi halde ŞİRKET’in tahsil edemediği payın 5 katını ŞİRKET’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ŞİRKET tarafından ESERLER’le ilgili olarak münhasıran ve münferiden tahsil edilecek telif veya mali hak gelirlerinin %30’u ŞİRKET’e, %70’i HAK SAHİBİ’ne ait olacaktır.

MADDE 5- DİĞER HÜKÜMLER

a. HAK SAHİBİ, ESERLER’in 3. kişi ve kuruluşlara ve devlet organlarına zarar verecek veya yasalara aykırı unsurlar içerecek unsurları barındırmadığını, 3.kişilerin mali ve manevi haklarına tecavüz etmediğini, ŞİRKET’in iş bu sözleşme ile devraldığı haklara zarar verecek mevcut veya muhtemel bir hukuk veya ceza davası, takip, talep veya idari işlem bulunmadığını aksi durum veya hallerin olması halinde tüm dava ve taleplerin münhasır muhatabının kendisinin olacağını, ŞİRKET’in bildirimi üzerine derhal süresi içinde ve en geç 3 gün içinde müdahalelerde bulunacağını, gerekli işlem veya müracaatları veya cevapları ve açıklamaları yapacağını, şayet ŞİRKET herhangi bir bedel, tazminat ve/veya hangi ad ile anılırsa anılsın sair bir ödemede bulunduğu takdirde bunu tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

b. MUAFAKATNAME/İZİN BELGESİ/VEKALET; HAK SAHİBİ, tüm ESERLERİ’ne ilişkin telif ve her nevi haklarının korunmasına dair tüm yetkileri ve takip haklarını ŞİRKET’e vermiştir. İşbu sözleşme, sözleşmede yazılı olan ve yazılacak olan HAK SAHİBİ tarafından ŞİRKET’e devredilmiş tüm hakları ŞİRKET’in kullanabilmesine yönelik olarak gayrı kabili rücu nitelikte İzin/Yetki/Muvafakat ve Vekalet Belgesi olarak da düzenlenmiştir. HAK SAHİBİ, işbu sözleşme metninin tamamında yer alan devrettiği tüm hakları/yetkileri kullanmada ŞİRKET’in münferiden yetkili olduğunu, işbu sözleşmenin yurt içinde ve/veya yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayrı resmi tüm kurum, kuruluş ve makamlar ve meslek birlikleri nezdinde “muvafakatname”, “izin belgesi” veya hangi ad ile anılırsa anılsın ’’yetki belgesi’’ ve ’’vekaletname’’ yerine geçtiğini, ŞİRKET’in tüm bu konularda ve HAK SAHİBİ’nın devrettiği haklara ilişkin telif ücretlerinin takibi, tahakkuku ve tahsiline, ESERLER hakkında bu sözleşmedeki haklarla ilgili onun icazeti, bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın sözleşmedeki haklarla ilgili ve sınırlı olarak işlem, tasarruf, dava, şikayet, başvuru, sözleşme yapma, şikayeti geri alma ve diğer işlemlerle ilgili olarak HAK SAHİBİ’nın yaşamı boyunca ve ölümünden itibaren süre maddesine uygun olarak, münhasıran ve münferiden tam yetkili olduğunu, talep edildiği taktirde her türlü muvafakatname, izin belgesini düzenleyip ŞİRKET’e ibraz edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

c. DAVALAR; ŞİRKET, aldığı bu yetkilerle, HAK SAHİBİ adına her türlü hukuk, idari ve ceza davası açabilir, davacı olabilir, suç duyurusunda bulunabilir, şikayetçi olabilir,şikayetini geri alabilir. ŞİRKET, bu davalarda aynen HAK SAHİBİ’nın sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir. Gerekmesi halinde HAK SAHİBİ, ŞİRKET’e veya doğrudan avukatlara gerekli olan vekaleti noterden verecektir. ESERLER’le ilgili olmak kaydı ile davaların kimin tarafından açıldığına bakılmaksızın takip, dava ve avukatlık masrafları olduğu takdirde öncelikle bu masraflar düşüldükten sonra 4. maddede belirtilen oranlara göre tazminat bedelleri HAK SAHİBİ ile ŞİRKET arasında paylaştırılacaktır.

d. ESER ve/veya ESERLERİN SATILMASI; İş bu sözleşmeye konu “CANTO” isimli uygulama vasıtası ile söz konusu ESER ve/veya ESERLER’in icracı sanatçılar tarafından talep edilmesi halinde, iş bu ESERLER ile ilgili tüm süreç ŞİRKET tarafından yönetilecek, sözleşme yapma yetkisi ŞİRKET’e ait olacak olup, ESERLER’in satışından elde edilecek gelirin %40’ı ŞİRKET’in, %60’I HAK SAHİBİ’nin olacaktır. ŞİRKET, HAK SAHİBİ adına para tahsili ve görüşme konularında tam yetkili olup; tahsil edilen ESER bedelinin %60’ını HAK SAHİBİ’ne ödeyecektir.

MADDE 6- SÜRE

a. İş bu SÖZLEŞME 5 (beş) yıllık bir süre için imzalanmış olup, sözleşmenin sona erme tarihinden asgari 1 (BİR) ay önce taraflar akdin yenilenmeyeceği hususunda yazılı bir ihbarda bulunmadıkları takdirde, sözleşme 1 (BİR) yıl süre ile aynı şartlarda sözleşme yenilenmiş sayılacaktır. Müteakip yıllar için de aynı hüküm geçerlidir. HAK SAHİBİ’nın sözleşme devam ettiği sürece ESERLERE ilişkin iş bu sözleşmede belirtilen hakları, MEVZUATTA bulunan koruma süresi boyunca münhasıran ŞİRKET’e aittir. HAK SAHİBİ sözleşmenin konusu ve ŞİRKET’in yapacağı faaliyete uygun olarak bu süreyi idrak etmiş ve sürenin fazla yada fahiş olmadığını bu konuda tarafların ortaklaşa mutabakata vardığını kabul ve beyan etmiştir. Ayrıca, bu süre boyunca ŞİRKET’in hak sahibi olduğunu HAK SAHİBİ’nin mirasçıları, varisleri de kabul edecektir. Taraflar bu hususta mutabık kalmışlardır.

b. HAK SAHİBİ, ŞİRKET’e ait iş bu uygulama vasıtası ile ulaştığı icracı sanatçı ve/veya eser sahibi kişiler ile 5 (beş) sene boyunca sadece ŞİRKET vasıtası ile iletişim kuracağını, iş bu sözleşmeye konu uygulamada bulunan ESER ve/veya ESERLER’in dışında başkaca hak sahibi olduğu eserlerinin ŞİRKET’e ait uygulama vasıtası ile tanıdığı icracı sanatçılarca talep edilmesi durumunda iş bu talebi derhal ŞİRKET’e bildireceğini, aksi halde ŞİRKET’in bu sebeple uğradığı müspet-menfi/maddi-manevi zararların muhatabının kendisi olduğunu taahhüt etmekte; ŞİRKET’in işlemlerin yürütülmesi ve anlaşma yapılması hususlarında tam yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 7 - DEVİR

ŞİRKET, işbu sözleşme ile kendisine ait olan ve sözleşmenin bütününde belirtilen her türlü haklarını ve vecibelerini kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe devredebilir veya ortaklıklar kurabilir. HAK SAHİBİ, işbu sözleşme ile sahip olduğu hakları başkasına devredemez. HAK SAHİBİ bu hususa hiçbir şekilde itirazının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8- HÜKÜM İPTALİ

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yasal bir organca iptali halinde, bu diğer hükümlerin yürürlüğüne bir etkide bulunmaz. Bu iptal edilen dışında kalan diğer tüm hükümleriyle birlikte işbu sözleşme yürürlüğe devam eder. Taraflar bu hususu kabul ederler.

MADDE 9- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin yürütülmesi, yorumu veya doğacak her türlü ihtilaflarda ŞİRKET’in defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil edeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini ve ŞİRKET’in bu kayıtlarının kat’i delil oluşturacağını, HAK SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10- TEBLİGAT

Taraflar, sözleşmede belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

MADDE 11- YETKİ

Taraflar, sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilmeyen uyuşmazlıklarda İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, yukarıda belirtilen tarihte, HAK SAHİBİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası HAK SAHİBİ’nin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

Merkez Mh. Göktürk Cd. Su Venue Residence B Blok K5 N11
Göktürk / Eyüpsultan / İstanbul